ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Информация относно обработването на лични данни при информационен бюлетин

 

1. ЛИЦЕ АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИТЕ

 

При пазаруване на страницата www.edigital.bg вие давате лични данни, които ние обработваме на основание на: Закон CXII от 2011 г. относно правото на самостоятелно разпореждане с информация и относно свободата на информацията (по-нататък в текста: „ЗИ“); Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-нататък в текста: „GDPR”); Закон CVIII от 2001 г. относно електронните търговски услуги, както и относно някои въпроси във връзка с услугите на електронното общество по-нататък в текста: „ЗЕТ“); Закон XLVIII от 2008 г. относно базисните условия и другите ограничения на търговската реклама (по-нататък в текста: „ЗР“); Закон С от 2000 г. относно счетоводството (по-нататък в текста: „ЗС“); Закон CXXVII от 2007 г. относно данъка добавена стойност (по-нататък в текста: „ЗДДС”); както и Закон V от 2013 г. относно Гражданското производство (по-нататък в текста: „ГПК“), наред със Закон CLV от 1997 г. относно защитата на потребителите (по-нататък в текста: „ЗЗП“) и също Закон CLIX от 2012 г. относно пощенските услуги (по-нататък в текста:  „ПЗ“). В съответствие с разпоредбите на посочените нормативни актове, с настоящото ви информираме за подробностите по обработването на личните ви данни и също за вашите права във връзка с него.

Администраторът определя обхвата на данните, които се изискват при абониране за информационен бюлетин, целта и срока на обработването на данните и други съществени условия, изхождайки от целите, дефинирани в точка 4.

 

2. ДАВАНЕТО НА ДАННИТЕ Е ДОБРОВОЛНО

 

Вие не сте длъжни да дадете личните си данни, но без тях не можем да ви информираме за нашите продукти, услуги и оферти.

 

3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ

 

Съгласие от субекта на данните по §5 ал. (1) т. „а” от ЗИ и Чл. 6 ал. (1) т. а) от GDPR, както и на основание на §13/А от ЗЕТ и също §6 алинея (1) от ЗР.

 

4. ОБХВАТ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ДАННИ, ЦЕЛ И СРОК НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ

 

Администраторът анализира данните и потребителските навици на купувачите и на лицата, проявяващи интерес, за да поднесе персонализирано рекламата – своята или на своите бизнес партньори – на потребителите си, чрез координатите за връзка, дадени от тях на уебстраницата www.edigital.hu и на уебстраниците на неговите партньори.

 

ОБРАБОТВАНИ ДАННИ

При абониране за информационен бюлетин без получателят да е регистриран: име, имейл адрес 

При абониране в случай че получателят е регистриран:

Основни данни:

задължителни: имейл адрес, телефонен номер;

незадължителни: потребителско име, пол, дата на раждане

Адрес(и) за фактура:

задължителни: фамилно име, лично име, телефонен номер, адрес (страна, пощенски код, населено място, улица, номер);

незадължителни: данъчен номер

Адрес(и) за доставка:

задължителни: фамилно име, лично име, телефонен номер, адрес (страна, пощенски код, населено място, улица, номер);

незадължителни: имейл адрес

 

Системата на Администратора съхранява също така съгласие на лицето да му бъдат отправяни въпроси с цел директен маркетинг; аналитични данни във връзка с регистриране и отписване, със съответните ІР-адреси, с изпращането, връчването и отварянето на съобщения (напр. дата и час на събитието, ІР-адрес на компютъра, причина съобщението да не бъде доставено).

 

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ

Ние искаме данните, за да ви изпращаме търговска реклама и имейли с въпроси с цел директен маркетинг или маркетинг (напр. информационни бюлетини и е-DM) относно нашите продукти и услуги.

 

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ

При абонамент за информационния бюлетин обработването на данните се извършва до оттеглянето на съгласието от страна на субекта на данните. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време със съобщение, изпратено на имейл адрес [email protected], или като се кликне върху хипервръзката в информационния бюлетин.

 

5. ЛИЦА С ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Достъп до данните, с цел да изпълняват своите задачи, могат да имат сътрудниците на Администратора, които се занимават с маркетинг, както и другите обработващи лични данни, изброени поименно в настоящото информационно извлечение. Така например системният администратор на Администратора и обработващите лични данни, изброени поименно в точка 9.1., могат да узнават лични данни за целите на обработването на данни.

 

6. ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

 

При пазаруване на страницата www.edigital.bg вие давате лични данни, които ние обработваме на основание на: Закон CXII от 2011 г. относно правото на самостоятелно разпореждане с информация и относно свободата на информацията (по-нататък в текста: „ЗИ“); Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-нататък в текста: „GDPR”); Закон CVIII от 2001 г. относно електронните търговски услуги, както и относно някои въпроси във връзка с услугите на електронното общество по-нататък в текста: „ЗЕТ“); Закон XLVIII от 2008 г. относно базисните условия и другите ограничения на търговската реклама (по-нататък в текста: „ЗР“); Закон С от 2000 г. относно счетоводството (по-нататък в текста: „ЗС“); Закон CXXVII от 2007 г. относно данъка добавена стойност (по-нататък в текста: „ЗДДС”); както и Закон V от 2013 г. относно Гражданското производство (по-нататък в текста: „ГПК“), наред със Закон CLV от 1997 г. относно защитата на потребителите (по-нататък в текста: „ЗЗП“) и също Закон CLIX от 2012 г. относно пощенските услуги (по-нататък в текста:  „ПЗ“). В съответствие с разпоредбите на посочените нормативни актове, с настоящото ви информираме за подробностите по обработването на личните ви данни и също за вашите права във връзка с него.

 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

 

При пазаруване на страницата www.edigital.bg вие давате лични данни, които ние обработваме на основание на: Закон CXII от 2011 г. относно правото на самостоятелно разпореждане с информация и относно свободата на информацията (по-нататък в текста: „ЗИ“); Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-нататък в текста: „GDPR”); Закон CVIII от 2001 г. относно електронните търговски услуги, както и относно някои въпроси във връзка с услугите на електронното общество по-нататък в текста: „ЗЕТ“); Закон XLVIII от 2008 г. относно базисните условия и другите ограничения на търговската реклама (по-нататък в текста: „ЗР“); Закон С от 2000 г. относно счетоводството (по-нататък в текста: „ЗС“); Закон CXXVII от 2007 г. относно данъка добавена стойност (по-нататък в текста: „ЗДДС”); както и Закон V от 2013 г. относно Гражданското производство (по-нататък в текста: „ГПК“), наред със Закон CLV от 1997 г. относно защитата на потребителите (по-нататък в текста: „ЗЗП“) и също Закон CLIX от 2012 г. относно пощенските услуги (по-нататък в текста:  „ПЗ“). В съответствие с разпоредбите на посочените нормативни актове, с настоящото ви информираме за подробностите по обработването на личните ви данни и също за вашите права във връзка с него.

 

8. ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ

 

8.1. Данни относно координатите за връзка

При пазаруване на страницата www.edigital.bg вие давате лични данни, които ние обработваме на основание на: Закон CXII от 2011 г. относно правото на самостоятелно разпореждане с информация и относно свободата на информацията (по-нататък в текста: „ЗИ“); Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-нататък в текста: „GDPR”); Закон CVIII от 2001 г. относно електронните търговски услуги, както и относно някои въпроси във връзка с услугите на електронното общество по-нататък в текста: „ЗЕТ“); Закон XLVIII от 2008 г. относно базисните условия и другите ограничения на търговската реклама (по-нататък в текста: „ЗР“); Закон С от 2000 г. относно счетоводството (по-нататък в текста: „ЗС“); Закон CXXVII от 2007 г. относно данъка добавена стойност (по-нататък в текста: „ЗДДС”); както и Закон V от 2013 г. относно Гражданското производство (по-нататък в текста: „ГПК“), наред със Закон CLV от 1997 г. относно защитата на потребителите (по-нататък в текста: „ЗЗП“) и също Закон CLIX от 2012 г. относно пощенските услуги (по-нататък в текста:  „ПЗ“). В съответствие с разпоредбите на посочените нормативни актове, с настоящото ви информираме за подробностите по обработването на личните ви данни и също за вашите права във връзка с него.

 

8.2. Водене на регистри

Информираме ви, че на основание на §6 алинея (5) от ЗР ние водим регистър за личните данни на лицата, деклариращи съгласие, и ако потребителят подаде искане за изтриване на личните му данни по точка 8.3. или оттегли съгласието си по което и да е време, без ограничение и без обосновка, ние преставаме да му изпращаме имейли с рекламно съдържание за целите на директния маркетинг, като към тях не спада общата информация за контакт с клиента.

 

9. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

 

За извършването на своята дейност Администраторът използва Обработващи лични данни - дружества, поименно изброени в настоящата Информация. Обработващият лични данни не взема самостоятелни решения и има правото да действа единствено според договора, сключен с Администратора, и получените нареждания. Администраторът контролира работата на Обработващия лични данни. Обработващият лични данни има право да използва друг обработващ лични данни само с предварителното писмено съгласие на Администратора.

 

9.1. Данни и координати за връзка с Обработващите лични данни

Обработващ лични данни

До какви лични данни има достъп? По какъв начин може да използва предоставените лични данни (каква дейност извършва за Администратора)?

Колко време може да съхранява данните?

Eмарсис иМаркетинг Систем АГ (Ханс Фишер щрасе 10, D-80339 Мюнхен)

Експлоатация на маркетингова платформа, с чиято помощ на клиентите могат да се изпращат персонализирани оферти. Във връзка с тази задача има достъп до следните данни: име, имейл адрес, адрес, в някои случаи телефон, рожден ден, транзакционни данни

Безсрочен договор за услуга – до прекратяването на договора.

ВИЖЪН-СОФТУЕР Компютърни услуги и търговия Дружество с ограничена отговорност (фирмено дело номер 01-09-673257, седалище: 1149 Будапеща, ул. „Лайош Поша“ №51)

Осигуряване на ERP-система за корпоративно управление. Чрез Администратора има достъп до всички лични данни, обработвани въз основа на настоящата информация. Задачата му е да експлоатира системата за управление на връзките с клиенти (ERP-системата) на Администратора.

 

Безсрочен договор за услуга – до прекратяването на договора.

 

10. ЛИЧНИ ДАННИ, свързани С ДЕЦА И ТРЕТИ ЛИЦА

 

Лица под 16-годишна възраст не могат да дават лични данни за себе си, освен ако са поискали разррешение за това от лице, упражняващо родителски надзор. Предоставяйки личните данни на Администратора, субектът на данни заявява и гарантира, че действа съобразно с изложеното по-горе и че не е с ограничена дееспособност по отношение на предоставянето на информация.

Ако субектът на данни юридически няма право самостоятелно да предоставя информация, той е длъжен да получи съгласие за това от трети лица (напр. законен представител, настойник или друго лице – примерно потребител – от чието име действа), или да осигури друго правно основание за предоставянето на данните. В този контекст субектът е длъжен да прецени дали в контекста на предоставянето на конкретни лични данни има нужда от съгласието на някое трето лице. Може да се случи така, че Администраторът да не е в директен контакт със субекта на данни, затова предоставящият лични данни е длъжен да осигури съответствие с настоящата точка, във връзка с което Администраторът не носи отговорност. Независимо от това Администраторът винаги има право да провери дали за обработването на определени лични данни е налице съответното законово основание.  Например ако субектът на данни действа от името на трето лице – примерно потребител, - Администраторът има право да поиска пълномощно и/или съответно съгласие от засегнатото лице за обработване на личните му данни във връзка с конкретната сделка

Администраторът прави всичко, което е по силите му, за да изтрие всякакви лични данни, които са му били предоставени неправомерно. Администраторът гарантира, че ако такова нещо му стане известно, тези лични данни няма да бъдат предавани на други лица, нито ще бъдат използвани от Администратора. Молим да съобщите незабавно посредством посочените в точка 11 координати за връзка, ако ви е станало известно, че дете е предоставило на Администратора лични данни за себе си или че трето лице, без да е имало право, е предоставило на Администратора лични данни за субекта на данни.

 

11. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКА ЗАЩИТА

 

По всички въпроси и с всякакви забележки във връзка с обработването на лични данни можете да се обръщате към Администратора чрез някой от координатите за връзка, посочени в настоящите Правила.

                Също така можете да поискате правна защита или да подадете жалба при унгарската Национална служба по защита на данните и свобода на информацията:

                Име на органа: Национална служба по защита на данните и свобода на информацията

                Седалище: 1125 Будапеща, алея „Ержебет Силади” №22/C.

                Адрес за кореспонденция: 1530 Будапеща, П. К. 5.

                Телефон: +36-1-391-1400

                Факс: +36-1-391-1410

                Уебсайт: www.naih.hu

                E-mail: [email protected]

При нарушаване на правата му субектът на данни може да се обърне към съда с иск срещу Администратора. Съдът процедира по делото извънредно. Администраторът е длъжен да докаже, че обработването на данни съответства на законовите разпоредби. Разглеждането на спора е от компетентността на съда. По избор на субекта на данни делото може да бъде заведено пред съда, компетентен съгласно местоживеенето му или местопребиваването му. Администраторът покрива щетите, причинени с противозаконната обработка на лични данни на субекта или с нарушаване на изискванията за безопасност на данните. В случай че е нарушено правото му на неприкосновеност на личния живот, субектът на данни може да поиска обезщетение (§2:52 от Гражданския кодекс). Администраторът се освобождава от отговорност, ако щетата е възникнала поради непреодолима причина извън обхвата на обработването на данни. Администраторът не покрива щетите и от него не може да бъде искано обезщетение, ако възникването на щетата се дължи на умишлена или груба небрежност от страна на ощетеното лице.