szolgáltatás

Политика за конфиденциалност

 

 

 

1. Цел:

Целта на настоящия правилник е да определи политиката и принципите на Extreme Digital ООД (със седалище в Унгария, Будапеща, 1033, улица Сентендреи № 89-95. сграда X., регистрирана в Будапещенския градски съд с фирмена регистрация: 01-10-045869 и данъчна регистрация № 14174179-2)относно защитата и неприкосновеността на личните данни.

Според решението на компетентното унгарско ведомство занимаващо се с издаване на лицензии за търговска дейност, дружеството Extreme Digital ООД (наричан по-долу Администратор) под регистрационен номер C/003 499 има право да се занимава с куриерска дейност. Целта на правилника е да се гарантират основните човешки права и свободи във връзка с всяка предоставена услуга на Администратора, и по-специално правото на личен живот при автоматизираната обработка на личните данни на лицата(наричани по-долу Потребители), тоест защита на личните данни.

 

2. Личните данни се управляват от:

Име: Extreme Digital Zrt.

Седалище, адрес: Унгария, Будапеща, 1033, улица Сентендреи № 89-95. сграда X.

Телефон: +36 (1) 452 0090

E-mail: [email protected]

Регистрационен номер при NAIH: NAIH-57018/2012.

 

3. Личните данни с които Администраторът оперира:

3.1. Регистрация. При регистрация, потребителите задължително трябва да въведат следните лични данни:

 • потребителско име,
 • е-mail адрес,
 • парола,
 • адрес за фактуриране (име на което се издава фактурата, улица, номер, населено място, пощенски код),
 • адрес за доставка(име на получател, улица, номер, населено място, пощенски код)
 • телефон за връзка

 

3.2. Данни които се събират чрез техническите операции в системата: Това са данни на потребителския компютър които се генерират автоматично при използване на услугите в уебсайта и които нашата система автоматично записва като резултат от техническите процеси.
Данните се регистрират автоматично в системата, без конкретно действие или потребителско изявление в момента на неговото влизане и излизане.
Тези данни не могат да бъдат свързани с други лични данни - освен в случаите, наложени от закона. Единствено Администраторът (Extreme Digital Zrt.) има достъп до личните данни.

 

3.3. По време на посещенията на сайта поставяме по една или повече бисквитки (cookie) – това са малки файлове, сформирани от букви и цифри- в потребителския компютър, които еднозначно идентифицират браузъра. Тези бисквитки са предоставени от Google, чрез използването на Google AdWords. Те се изпращат на потребителския компютър само в случаи на разглеждане на отделни под-страници в сайта, тоест ние съхраняваме данни, отнасящи се само за самия факт и времето на посещението на дадена под-страница. Освен тази, никаква друга информация не съхраняваме. 
По този начин търговските партньори включително Google, използват бисквитките, за да съхранят информация за повторно посещение на дадения сайт и въз основа на тази информация поставят реклама на сайтовете на своите външни партньори. Потребителите могат да забранят бисквитките на Google влизайки в тяхната страница за отказване на техни обяви. (Посетителите на сайта могат също така отписвайки се от страницата на Network Network Advertising Initiative да забранят реклами и обяви от външни партньори на Google.) 

Използвани бисквитки:

 • Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта
 • Проследяване чрез уебстраница
 • Бисквитка при влизане на сайта и бисквитка за потребителски ID сесия.


В менюто на повечето браузъри под "Помощ" ще намерите информация относно

 • как да забраните бисквитките,
 • как да приемете нови бисквитки или
 • как да дадете команда на вашия браузър за поставяне на нови бисквитки
 • как да изключите някои бисквитки.

 

4. ЦЕЛТА, НАЧИНА И ПРАВНАТА ОСНОВА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАННИТЕ

4.1. Управлението на данните в сайта на www.edigital.hu (наричан по-долу Сайт) се осъществява въз основа на предварителна доброволна декларация на Потребителя, след като е получил съответната информация за това, като декларацията съдържа изричното съгласие на потребителя, за събиране и използване на неговите лични данни в Сайта. Правната основа за управлението на данни представлява закона CXII.tv. (Infotv.) от 2011 г. за правото на информационно самоопределение и свобода на информацията, - раздел 5 алинея 1, подточка а).– за доброволното съгласие на съответното лице. Потребителят с регистриране на своя акаунт в сайта и с предоставянето на съответните лични данни, дава своето доброволно съгласие за събиране, съхранение и използване на неговите данни от Администратора.

 

4.2. Чрез събиране и обработка на данните се гарантира предоставяне на услугите, достъпни на уебсайта. Данните, предоставени от Потребителя се съхраняват и използват целенасочено за изпълнение на поръчката и условията на всеки евентуален договор в бъдеще, произтичащ от услугата.

 

4.3. Данните се записват автоматично с цел изготвяне на статистически анализи, техническо развитие на информационната система и защита на правата на Потребителя.

 

4.4. Администраторът не използва и няма право да използва личните данни на Потребителя за цели, различни от целите, посочени в предишната точка. Предоставяне на лични данни на трето лице или оторизиран орган - освен ако законът не предвижда друго – е възможно само след изричното съгласие на Потребителя.

 

4.5. Администраторът не проверява въведените от Потребителя лични данни. За достоверността на предоставените данни е отговорен единствено Потребителят. С предоставянето на своя имейл адрес, Потребителя поема отговорност за всички действия които ще бъдат извършени използвайки този имейл адрес. Отговорността за евентуално неоторизирано влизане от трето лице с имейл адрес и парола на Потребителя, се поема изцяло от Потребителя регистрирал е-mail aдреса и акаунта в сайта.

 

5. Срок на съхранение на данните

5.1. Личните данни които са задължителни за регистрацията се съхраняват от началото на регистрацията в сайта до заличаване на регистрацията. При данни които не са задължителни, съхранението започва с датата на въвеждането на данните и се съхраняват до тяхното заличаване от системата. Регистрацията може да се изтрие от Потребителя или Администратора по всяко време при случай и по начин който е определен в Общите Условия.

 

5.2. Данните в системата се съхраняват 6 месеца от първата регистрация в сайта.

 

5.3. Тези разпоредби не засягат изпълнението на задълженията по определени законови уредби за запазване на данните (напр. Законова уредба на счетоводството), или при съгласие, дадено по време на регистрацията в сайта или по друг начин за допълнително съхранение и използване на данните.

 

6. Кръг на лицата запознати с данните, предаване и обработка на личните данни

6.1. С данните са запознати предимно Администраторът и неговите вътрешни служители, като нямат право да ги издават на трети страни.

 

6.2. За операции свързани с помощни информационни системи, изпълнение на поръчки, уреждане на сметки, Администраторът може да ангажира външни партньори (напр. системни оператори, транспортни фирми, счетоводители). Администраторът не носи отговорност за практиката за поверителност на личните данни на външните си партньори. 

Име на фирмите опериращи с личните данни:

 

Име на фирмаАдресДейност

Pensum Mentor Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208.

счетоводство

Sonyc Kft.

8000 Székesfehérvár, Gaántai utca 64.

финансов одит

Linux Hungary Kft.

8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 10

системен оператор

Vision-Software Kft.

1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.

интегрирана система за фирмено управление

 

С цел издаване на електронна фактура предоставените данни се изпращат на клиента. Изпратените данни cе използват само с цел издаване на е-фактура, която се изпраща по електронен път по имейл  предоставен от клиента.

 

6.3. Освен в горе посочените случаи личните данни могат да бъдат предавани на трети лица само в случаи регулирани от закона или със съгласие от Потребителя.

 

7. Потребителски права и тяхното законово прилагане

7.1. Потребителят може по всяко време да поиска информация от Оператора за своите лични данни, както и да ги промени по начин, описан в Общите Условия. Потребителя е в правото си да поиска заличаване на личните му данни от системата, като се свърже с Администратора чрез дадените по долу контакти.

 

7.2. Администраторът е длъжен, по искане на Потребителя, да предостави информация за касяещите го данни, за целта, срока и законовата основа за съхранение на данни, както и информация относно кой и с каква цел може да получава или е получил неговите данни. Администраторът е длъжен в 30 дневен срок писмено да отговори на запитване от страна на Потребителя.

 

7.3. Ако желаете да упражните своето право, свържете се с нас на следните адреси:

 

Пощенски адрес:

Extreme Digital Zrt.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület (Hungary)

E-mail:

[email protected]

При въпроси и забележки относно оперирането с личните данни свържете се с Администратора на горе посочените (в точка 7.3) адреси.

 

7.4. Потребителят има право по всяко време да поиска коригиране или заличаване на данни, записани неправилно. Някои данни могат да се коригират от Потребителя в сайта; в други случаи, данните се заличават от Администратора в рамките на 3 работни дни от получаване на съответната молба за това. В този случай изтритите данни няма да бъдат възстановени отново. Заличаването не се отнася за данни, изисквани от закона (напр. за счетоводен контрол).Тези данни Администраторът е длъжен да съхранява регламентиран период от време.

 

7.5. Потребителят може да подаде жалба и да търси правата си пред съда позовавайки се на закона Infotv. и на Гражданския процесуален кодекс (Закон IV. от 1959г.) както и пред Унгарския национален орган за защита на данните и свободата на информацията (National Authority for Data Protection and Freedom of Information) на адрес: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

7.6. Ако Потребителят при регистрация в сайта е предоставил данни принадлежащи на трето лице или при ползването на сайта, по някакъв начин е причинил вреда, Администраторът има право да търси компенсация от Потребителя. В такива случаи Администраторът е длъжен да даде всякаква помощ на разследващите компетентни органи, с цел да се установи самоличността на нарушителя.

 

8. Използване на E-mail адреси

8.1. Администраторът обръща специално внимание на поверителността на имейл адресите и тяхното законно използване. Те се използват (за информация или реклама) само по начина, посочен по-долу.

 

8.2. Имейл адреса предоставен от Потребителя, се използва от Администратора за идентификация и комуникиране с него, относно изпълнение на поръчки и услуги. Предимно с тази цел се изпраща имейл съобщение.

 

8.3. В случай на промени в услугите предоставяни от Администратора или за промени в Общите Условия, Администраторът може да информира заинтересованите по електронен път, чрез имейл. От тези списъци за оведомление Потребителят не може да се отпише, но тези съобщения не се използват за рекламни цели.

 

8.4. На потребителския имейл адрес даден при регистрация в сайта, Администраторът може да изпраща рекламни съобщения и информационни бюлетини в определени от закона случаи и начини, и ако има изрично съгласие за това от Потребителя. Потребителят от своя страна може по всяко време да се откаже от информационния бюлетин, като кликне на линка в долната част на страницата и се отпише.

 

9. Други разпоредби

9.1. Обслужващата система може да събира данни за активността на своите потребители на сайта, които данни обаче не са част от онези които се предоставят от Потребителя при регистриране на акаунт или данни образуващи се в резултат от използване на други сайтове и услуги.

 

9.2. Във всеки случай, когато Администраторът има намерение да използва данните с различна цел от първоначалната, той е длъжен да информира Потребителя и да получи негово изрично, предварително съгласие, както и да предостави възможност да забрани използването на личните му данни.

 

9.3. Администраторът е задължен да гарантира сигурността на записаните, съхранени и използвани данни, като осигури необходимите технически мерки, с които да защити данните. Администраторът прави всичко възможно за да предотврати унищожаването, неразрешеното използване и неразрешената промяна на данните. Администраторът се ангажира да уведоми всяка трета страна на която евентуално предава лична информация също така да изпълнява задълженията си в това отношение.

 

9.4. Администраторът си запазва правото едностранно да изменя тези правила, като уведоми Потребителя за това. След като изменението влезе в сила Потребителят със своето поведение и използването на услугите в сайта показва, че приема изменените правила.

 

 

Будапеща, 03.02.2015